Tag: Kênh Thơ Nguyễn YouTube có nội dung bẩn

Hệ thống đằng sau kênh Thơ Nguyễn

Louisa 21/03/2021

Khi một kênh đăng tải nội dung, có 3 bên biết là nền tảng, chủ kênh và mạng lưới đa kênh. Do đó, không riêng chủ kênh Thơ Nguyễn chịu trách nhiệm về khủng hoảng lần này.